Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Van JWJ Advocaat B.V. mede handelende onder de naam Janssens Den Boef Advocaten

Partijen 
1. JWJ Advocaat B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen. Hierna noemen we JWJ Advocaat B.V. JWJ Advocaat. Zij handelt onder meer onder de naam Janssens Den Boef Advocaten.

Overeenkomst
2. Alle overeenkomsten van opdracht worden geacht uitsluitend te zijn gesloten met en aanvaard door JWJ Advocaat en namens haar uitgevoerd. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt volledig uitgesloten.

3. Verstrekte opdrachten worden door JWJ Advocaat uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen.

4. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:408 lid 2 BW is JWJ Advocaat gerechtigd een opdracht op te zeggen.

Aansprakelijkheid en klachtenregeling
5. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis - waaronder ook een nalaten begrepen wordt - voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, is iedere aansprakelijkheid van JWJ Advocaat, de bestuurder en allen die daar werkzaam zijn, beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door JWJ Advocaat gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor JWJ Advocaat aansprakelijkheid draagt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen, waarop de door JWJ Advocaat gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.

6. De onder artikel 5 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor het geval ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

7. De genoemde beperkingen van aansprakelijkheid kunnen worden ingeroepen door JWJ Advocaat, respectievelijk haar venno(o)t(en), haar bestuurder(s), haar aandeelhouder(s), alle personen in die in dienstbetrekking van JWJ Advocaat werkzaam zijn, alle personen, die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht door JWJ Advocaat worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten JWJ Advocaat allen die voor haar werkzaam zijn, respectievelijk alle derden, waarmee JWJ Advocaat samenwerkt.

8. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgever(s) worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan JWJ Advocaat gegeven opdrachten de bevoegdheid van JWJ Advocaat in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgever(s) te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van JWJ Advocaat B.V. voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.

9. JWJ Advocaat kent een klachtenregeling. Deze is gepubliceerd op de website www.jdb-advocaten.nl en wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

10.  JWJ Advocaat is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur wanneer de opdrachtgever een particulier is.

Honorarium, kosten en declaraties 
11. Aan JWJ Advocaat moet worden vergoed honorarium, kantoorkosten, verschotten en andere onkosten in het kader van de opdracht gemaakt te vermeerderen met de BTW.

12. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het voor de betreffende periode geldende uurtarief, zoals dat jaarlijks door JWJ Advocaat voor ieder van de voor haar werkzame personen wordt vastgesteld, althans een ander door JWJ Advocaat schriftelijk bevestigd uurtarief, althans overeenkomstig een nadere gemaakte afspraak.

13. JWJ Advocaat is steeds gerechtigd betaling van een voorschot te verlangen, dat wordt verrekend met de einddeclaratie of met tussentijdse declaraties. Voorts is JWJ Advocaat gerechtigd tussentijds honorarium, kantoorkosten, verschotten en andere onkosten in rekening te brengen.

14. De declaraties dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum zonder verrekening, opschorting of korting te worden voldaan. Bij overschrijding van de betaaltermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een rente verschuldigd van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand heeft te gelden als een hele maand, over het openstaande bedrag. Tevens dient de opdrachtgever in dat geval voor de buitengerechtelijke incassokosten een bedrag overeenkomstig de Wet BIK te voldoen. JWJ Advocaat heeft onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen.

Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter
15. Op de rechtsverhouding tussen JWJ Advocaat en haar opdrachtgever(s) is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht, is bevoegd van geschillen kennis te nemen. JWJ Advocaat  heeft het recht daarvan af te wijken.

Derden
16. Niet alleen JWJ Advocaat, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere vennoten en medewerkers van JWJ Advocaat met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij het kantoor van JWJ Advocaat hebben verlaten.

Vervolgopdrachten en gevolgen vernietiging
17. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever(s). Zij zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

18. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet is of vernietigd wordt zal JWJ Advocaat en de opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietig of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Versie 01-2022